Klagomålshantering

På förskolan finns möjligheten att framföra klagomål i tre former. Klagomål kan framföras genom
– att lämna synpunkt, klagomål och förslag i den för ändamålet avsedda klagomålslådan som är placerad i anslutning till förskolans entré
– att muntligt framföra synpunkt, klagomål och förslag till personalen eller direkt till rektor.
– att genom e-post framföra synpunkt, klagomål och förslag till rektor: forskolechef@piongrand.se.

Det är naturligt att synpunkter och klagomål i första hand ska framföras till rektor. I vissa falla kan det finnas skäl att direkt kontakta huvudmannen för verksamheten.

Därför finns möjligheten att lämna synpunkt och/eller klagomål direkt till huvudmannen för förskolan. Det kan t.ex. handla om synpunkt och/eller klagomål avseende rektors arbete eller frågor som av annat skäl är svår att framföra till rektor. Denna typ av synpunkter eller klagomål kan framföras direkt till huvudmannen genom kontakt på av huvudmannen angiven e-postadress: huvudman@tivoliforskolor.se
Om man inte är nöjd efter dessa steg går det bra att kontakta utbildningsförvaltningen.
Telefonnummer: 08-508 330 00

Complaints

On the preschool you are able to make a complaint in three different ways.
– Put comments, complaints and suggestions in the box that is located at the preschool entrance.
– To verbally expressing views, complaints and suggestions to staff or directly to the pre-school manager.
– Through email submit comments, complaints and suggestions for pre-school manager: forskolechef@piongrand.se.

It is natural that comments and complaints primarily should be delivered to the pre-school manager. In some cases there may be reason to contact the organizer of the activity.

Therefore, it is possible to leave the viewpoint and/or complaints directly to the head of the preschool. For example matter of point of view and/or complaints regarding the preschool manager work or issues that is otherwise difficult to convey to the pre-school manager. This kind of comments or complaints may be submitted directly to the principal by contact on the principal specified email address: huvudman@tivoliforskolor.se