Klagomålshantering

Enligt skollagens 4:e kapitel, §8: ”Huvudmannen ska ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. När huvudmannen har tagit emot ett klagomål ska huvudmannen bekräfta detta, skyndsamt göra den utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som har framfört klagomålet.Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för klagomålshanteringen och aktivt verka för att rutinerna är kända bland elever, vårdnadshavare och personal.”

I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår att kontinuerligt förbättra och utveckla verksamheten. Vår klagomålshantering är därför en viktig del av vårt förbättringsarbete.  Alla klagomål är viktiga och tas om hand och utreds.

Information om hur man kan klaga
– Finns på förskolans webbsida
– Finns även uppsatt på förskolan i anslutning till entrén
– Information ges till föräldrar/vårdnadshavare vid inskolning och vid första föräldramötet på höstterminen

Klagomål framförs:
– Skriftligt: Via e-post som skickas till rektor, se kontaktuppgifter längst ner
– Skriftligt: Via brev som lämnas eller skickas till rektor, se kontaktuppgifter längst ner
– Muntligt eller via telefonsamtal. Muntliga klagomål dokumenteras av rektor
– Anonyma klagomål kan lämnas
– Klagomålet lämnas i första hand till rektor
– Klagomål kan även lämnas direkt till huvudmannen huvudman@tivoliforskolor.se

Hantering av klagomålet
– Klagomål som framförs till personal ska alltid skyndsamt vidarebefordras till rektor
– Rektor ansvarar för att utredning görs och kontaktar ev. berörda för att få dess syn i frågan.  Rektorn ansvarar för att återkoppling till klaganden görs inom 3 arbetsdagar. Rektor rapporterar skyndsamt alla klagomål till huvudmannen
– I de fall klaganden ej är nöjd med rektors återkoppling eller åtgärder kan huvudmannen kontaktas på huvudman@tivoliforskolor.se. Huvudmannen utreder ärendet genom att inhämta information av berörda och återkoppling till klaganden sker inom 3 arbetsdagar
– I de fall klagomål framförts direkt till huvudman ska rektor skyndsamt informeras och startar då sin utredning
– Rektor sammanställer förskolans klagomål och redovisar dessa till huvudmannen med analys och förbättringsåtgärder. Huvudmannen analyserar klagomålen och identifierar utvecklingsåtgärder i samband med sitt systematiska kvalitetsarbete
– Anonyma klagomål utreds men ingen återkoppling sker till den klagande
– Om klaganden ej är nöjd med rektors eller huvudmannens hantering av ärendet kan klaganden vända sig till kommunens kontaktcenter

Kontaktuppgifter:
Rektor: Jannat Any
E-post: rektor@siphasselby.se
Mobilnummer: 0721-88 92 57
Gatuadress: Piongränd 12
Postnummer: 165 60
Huvudmannen kontaktas på huvudman@tivoliforskolor.se

Procedures for handling complaints within Tivoli’s preschools

According to the Education Act’s 4th chapter, §8 ”The principal must receive and investigate complaints against the education. When the principal has received a complaint, the principal must confirm this, promptly carry out the investigation necessary to be able to handle the complaint and get back to the person who made the complaint. The principal must have written procedures for handling complaints and actively work to ensure that the procedures are known among students, guardians and staff.”

Our systematic quality work includes continuously improving and developing the business. Our complaint handling is therefore an important part of our improvement work. All complaints are important, are attended to and investigated.

Information on how to complain
– Available on the preschool’s website
– Also available at the preschool next to the entrance
– Information is given to parents/guardians at enrollment and at the first parents’ meeting in the autumn semester

Complaints are made:
– In writing: Via e-mail sent to the principal, see contact information at the bottom
– In writing: Via letters that are left or sent to the principal, see contact information at the bottom.
– Verbally or via phone call. Verbal complaints are documented by the principal.
– Anonymous complaints can be submitted.
– The complaint is submitted primarily to the principal
– Complaints can also be submitted directly to the principal huvudman@tivoliforskolor.se

Handling of the complaint
– Complaints made to staff must always be immediately forwarded to the principal.
– The headmaster is responsible for an investigation and contacts, if necessary. concerned to get its view on the matter. The rector is responsible for getting back to the complainant. within 3 working days. The principal promptly reports all complaints to the principal.
– In cases where the complainant is not satisfied with the principal’s feedback or measures, the principal can be contacted at huvudman@tivoliforskolor.se. The principal investigates the case by obtaining information from those concerned and feedback to the complainant takes place within 3 working days.
– In cases where complaints are made directly to the principal, the principal must be informed immediately and then start his investigation.
– The principal compiles the preschool’s complaints and reports these to the principal with analysis and improvement measures. The principal analyses the complaints and identifies development measures in connection with his systematic quality work.
– Anonymous complaints are investigated but no feedback is given to the complainant.
– If the complainant is not satisfied with the principal’s or principal’s handling of the case, the complainant can turn to the municipality’s contact center.

Contact details:
Principal: Jannat Any
E-mail: rektor@siphasselby.se
Mobile number: 0721-88 92 57
Street address: Piongränd 12
Postal code: 165 60
The principal is contacted at huvudman@tivoliforskolor.se