Riktlinjer vid sjukdom

Riktlinjer vid sjukdom

Om personalen på förskolan bedömer att ditt barn är sjukt under förskolevistelsen underrättas ni som ansvariga vårdnadshavare så att ni får möjlighet att ordna hämtning av barnet. Dessutom ger det er möjlighet att planera för morgondagen. Det är alltid barnets allmäntillstånd som avgör om barnet ska vistas på förskolan. Barnet måste vara så bra att det kan delta i alla aktiviteter som förekommer, både inne och utomhus på förskolan. Detta för att barnet ska tillgodogöra sig vistelsen på förskolan så bra som möjligt och för barngruppens bästa. Tänk på att intrycken och tempot på förskolan är ett annat än hemma.

 • Magsjuka: (diarré och kräkningar) barnet ska vara hemma 48 timmar efter sista uppvisade symtom, börjat äta vanlig kost igen och för barnet ha en normal avföring (ca 2 dygn efter uppvisade symtom). Magsjuka är mycket smittsamt så det är därför lämpligt att även syskon hålls hemma då de sannolikt redan är smittade.
 • Ögoninfektion: är mycket smittsamt speciellt för små barn. Barnet får inte vistas på förskolan under tiden det ”kladdar” från ögonen. Om man inte ser en förbättring efter fem dagar kontakta läkare.
 • Feber: barnet ska vara feberfri en dag innan det återkommer till förskolan.
 • Förkylning: smittar mest när den precis brutit ut. Barnet ska vara hemma tills det är utan feber och allmäntillståndet är bra. Detta för att orka med förskolans aktiviteter.
 • Impetigo: (svinkoppor) barnet ska vara hemma till kopporna slutat ”kladda”. Tvätta med tvål och vatten, använd vid behov Microcid salva. (receptfritt på Apoteket)
 • Mask-/huvudlöss: behandla enligt apotekets anvisningar.

När barnet behandlas med antibiotika/penicillin skall det vara hemma i minst två dygn. Vi på förskolan ger inte barnen någon medicin annat än livsuppehållande mediciner och då endast efter utbildning av föräldrar alternativt sjukvårdspersonal.
Efter en infektion är barnet mer mottaglig för nya infektioner. Ha därför inte för bråttom tillbaka till förskolan.
Vid svalg-/näsprov eller liknande odlingar ska barnet vara hemma tills provresultatet är klart (t.ex. streptokocker).
Vid frånvaro ring oss före kl. 8.00 och ring dagen före barnet kommer tillbaka till förskolan.


Guidelines for illness

If the staff at the preschool determines that your child is ill, they will inform you so that you will be able to arrange pick-up of the child. Additionally, it provides you the opportunity to plan for tomorrow. It is always the child’s general condition that determines whether the child will be staying at the preschool. The child’s condition must be so good that it can participate in all activities that occur both indoor and outdoor of the preschool. This is for the benefit of the child’s stay at the preschool as well as possible and for the best of the group of children. Keep in mind that the impressions and the pace at preschool is different than at home.

 • Gastroenteritis (diarrhea and vomiting), the child should be at home 48 hours after the last symptoms exhibited, started eating regular food again and for the child to have a normal bowel movement (about two days after showing symptoms). Stomach flu is highly contagious. It’s therefore appropriate that siblings are kept at home then they are likely already infected.
 • Eye Infection: is highly contagious especially for young children. The child should be kept at home during the time it is ”smear” from the eyes. If you do not see an improvement after five days you should consult a doctor.
 • Fever: the child should be without fever during 24 hours before it returns to pre-school.
 • Cold: most infectious when it just erupted. The child should stay home until there is no fever and general condition is good. This is to cope with the pre-school activities.
 • Impetigo (swine pox) the child should be home to smallpox stopped ”smear”. Wash with soap and water, if necessary, use Microcid ointment. (without a prescription at the pharmacy)
 • Worms/Head Lice: Treat according to the pharmacy’s instructions.

When the child is treated with antibiotics/penicillin, it should be at home for at least two days. At the preschool, we don’t give the kids any medication, other than life-sustaining medications and then only after the education of parents alternative health professionals.
After an infection, the child is more susceptible to new infections. Therefore, do not hurry back to preschool.
When the child are subject to a throat/nose or similar test, the child should be at home until the test result is clear (eg streptococci).
At absence please call us before 08:00 and call the day before the child comes back to preschool.