Om Hässelby International Preschool


Välkommen till Hässelby International Preschool!

Vi är en tvåspråkig förskola där vi använder både engelska och svenska i vår utbildning. Vi sätter barnet i centrum och verksamheten utgår från varje barns behov och intressen. Förskolan Hässelby International Preschool finns i Hässelby strand, nära till parker och skog. Vi sätter barnet i centrum och verksamheten utgår från varje barns behov och intressen. Verksamheten bedrivs på Piongränd 12. Förskolan har för närvarande två avdelningar, Bears och Lions. På Bears går de yngsta barnen och på Lions går våra äldsta barn.

Inriktning och profil
På förskolan Hässelby International Preschool arbetar vi utifrån läroplan för förskolan, Lpfö 18. och förhållningssättet att utbildningen ska lägga grunden för ett livslångt lärande.  Språket är en viktig del barnens utveckling. På förskolan stödjer vi barnen i första hand i det svenska språket samt engelska. De barn som har andra modersmål än svenska uppmuntras att utveckla sitt modersmål tillsammans med oss på förskolan och i hemmet.
Hässelby international preschool präglas av ett interkulturellt förhållningssätt där alla barn oavsett hemkultur möts och får chansen att utveckla sin förmåga att förstå, respektera och värdesätta varandras olikheter likaså upptäcka varandras likheter.

Kost och måltider
Vi beställer mat från matomsorg som levererar god och näringsriktig kost fem dagar i veckan. De barn eller vuxna som behöver specialkost av olika skäl får naturligtvis det.

Welcome to Hässelby International Preschool!

We are a bilingual preschool where we use both English and Swedish in our education. We put the child at the center and the activities are based on each child’s needs and interests. Hässelby International Preschool is located in Hässelby strand, close to parks and forests. Our school is in Piongränd 12. The preschool currently has two groups, Bears and Lions. The youngest children go to Bears and our oldest children go to Lions.

Orientation and profile
At the Hässelby International Preschool, we work based on the curriculum for the preschool, Lpfö 18. and the approach that the education should lay the foundation for lifelong learning. Language is an important part of children’s development. At the preschool, we primarily support the children in the Swedish language as well as English. The children whose mother tongue is other than Swedish are encouraged to develop their mother tongue together with us at preschool and at home.
Hässelby international preschool is characterized by an intercultural approach where all children regardless of home culture meet and get the chance to develop their ability to understand, respect and value each other’s differences as well as discover each other’s similarities.

Diet and meals
We order food from food care, which delivers good and nutritious food five days a week. Children or adults who need a special diet for various reasons naturally get it.